Boerderijcommissie Hamsterborg/Piloersemaborg

De boerderijcommissie van de Hamsterborg

De boerderijcommissie van de Hamsterborg heeft als doel het beheren en verzorgen van de landerijen en de aanwezige dieren op de borg. Het land bestaat uit drie percelen grasland met een totale oppervlakte van ca. 4 hectare plus de boomgaard waar, behalve in het plukseizoen van de appels, de schapen kunnen grazen.

Op één van de percelen rust een vogelbeheerspakket om weidevogels de mogelijkheid te geven om te broeden en de kuikens te laten opgroeien. Voor dit perceel betekent dit, dat er in de periode van 1 april tot 15 juni geen agrarische werkzaamheden zijn toegestaan. Op dit perceel hebben het afgelopen jaar grutto's, tureluurs,  kieviten, scholeksters, wilde eenden en kuifeend gebroed. Voor het jaar 2017 is deze subsidieregeling van toepassing geweest. Of er een andere regeling komt is niet bekend. Wel is besloten om de periode waarin geen agrarische activiteiten plaatsvinden te handhaven.

Op het grasland worden schapen en paarden gehouden. Er is een wisselend aantal schapen aanwezig die jaarlijks lammeren krijgen. Het aflammeren van de schapen vindt, vanwege intensieve zorg, niet op de Borg plaats maar bij een lid van de boerderijcommissie in zijn schuur. Kort daarna komen schapen en lammeren weer op de Borg in de schuur en in het voorjaar gaan de schapen met de lammeren naar buiten. In de periode dat de schapen en paarden binnen zijn, krijgen ze hooi dat ieder jaar gewonnen wordt van het grasland met het beheerspakket. De mest die de dieren produceren in de winterperiode in de schuur, wordt op dit beheersland weer uitgereden. Hierdoor kunnen de weidevogels van de wormen en insecten uit de vaste mest profiteren.

Op dit moment zijn er 2 paarden van het Groninger ras op de borg aanwezig. Het streven is, dat er ieder jaar een veulen geboren wordt, zodat er weer nieuwe aanwas is. Het Groninger paard, van origine veel gebruikt in de landbouw, staat bekend om zijn rustige karakter en grote uithoudingsvermogen. Zowel onder het zadel als aangespannen, is het Groninger paard uitermate geschikt. Gedurende de zomerperiode lopen de paarden in het land.

Op het terrein van de borg is een paardenbak aanwezig, waar zowel in de zomer als in de winter, de paarden worden beleerd en bereden.

Om de veulens stamboekwaardig te krijgen worden, zoveel als vanwege de tijdsinvestering mogelijk is, de regionale en landelijke keuringen van de stamboekvereniging Het Groninger Paard bezocht, om te laten beoordelen in hoeverre de veulens voldoen aan de gestelde eisen aan het Groninger paard, daardoor een goede primering in de wacht kunnen slepen en soms zelfs een kampioenschap. 

Verder zijn er in en rond de borg watervogels zoals witte kwakereendjes, wilde eenden, ganzen en kippen van het ras Groninger meeuw.

In de schuurruimte waarin zich de stallen en de hooizolder bevinden, verblijft in de zomermaanden een redelijk omvangrijke populatie nestelende boerenzwaluwen. Deze vogels zorgen voor een gezellige drukte en gekwetter in en buiten de schuur.

Nadat de vogels aan hun jaarlijkse trek zijn begonnen worden de verblijfsruimte en alles  wat zich daarin bevindt, weerschoongemaakt. Tegen de tijd dat het vee na de winter naar buiten is gegaan, komen de zwaluwen begin april weer terug van hun verre reis en gaan de stallen weer bevolken.

De aanwezige machines zijn nog afkomstig van de laatste bewoners van de borg, de familie Wierenga. Dit zijn o.a. een tractor en een hooiwagen die tijdens de maaiwerkzaamheden nog jaarlijks gebruikt worden.

Het verzorgen van de dieren en het onderhoud van de landerijen, schuurruimte en machines, vindt plaats door vrijwilligers. Door deze vrijwilligers is de Hamsterborg in staat haar status als enige borgboerderij in de provincie Groningen, te behouden.Foto's